Φορείς - μέλη

< πίσω

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο ΕΔΙΜΟ με το Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας και το Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης, της Ιατρικής Σχολής.

Το Εργαστήριο Μεταφραστικής Oγκολογίας της Ιατρικής Σχολής είναι διασυνδεδεμένο με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)  και εξυπηρετεί τις διαγνωστικές ανάγκες των ασθενών της για περισσότερα από 15 χρόνια. Στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική αξιολογούνται περίπου 1.000 νέες περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο κάθε χρόνο. Το Εργαστήριο Μεταφραστικής Oγκολογίας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία και διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου για τη διεξαγωγή μοριακών αναλύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης κλινικής ογκολογίας.

Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, το Εργαστήριο Μεταφραστικής Oγκολογίας/Παθολογική Ογκολογική Κλινική θα παρέχει σύγχρονες, αξιόπιστες και ταχύτατες τεχνολογίες για τον στοχευμένο μοριακό έλεγχο σωματικών μεταλλάξεων κλινικής σημασίας σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους, με βασική επιδίωξη την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση στην κατεύθυνση της ιατρικής ακριβείας. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανάδειξη και το χαρακτηρισμό νέων βιοδεικτών στο πλαίσιο της «υγρής βιοψίας» για τη μη παρεμβατική διαγνωστική αξιολόγηση των ασθενών, με έμφαση στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Το Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής συμβάλλει στο διαγνωστικό, θεραπευτικό και ερευνητικό έργο της Αιματολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ. Η Αιματολογική Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς για τη διερεύνηση ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία, μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και προλευχαιμικές κυτταροπενίες. Διενεργεί τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις για ασθενείς από όλη την Κρήτη, έλαβε διαπίστευση για χορήγηση CAR-T θεραπειών, διενεργεί τις συλλογές αρχέγονων αιμοποιητικών από υγιείς δότες και διατηρεί τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων. Το Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης και η Αιματολογική Κλινική έχουν εκτενή εμπειρία στις τεχνολογίες στοχευμένης αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS).

Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, το Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης/Αιματολογική Κλινική θα εφαρμόσει και θα παρέχει εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες με την εφαρμογή πρωτοκόλλων στοχευμένης αλληλούχισης του γονιδιώματος βασισμένα στη μέθοδο «amplicon-based sequencing». Επίσης, θα συμβάλει στην ανάδειξη νέων βιοδεικτών με κλινική σημασία για τη διάγνωση, πρόγνωση, επιλογή της θεραπείας και παρακολούθηση ασθενών με μυελικές κακοήθειες μέσω συνδυαστικής προσέγγισης βασισμένης στην ενοποίηση νέων βιομοριακών δεδομένων με δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη ασθενών με ανεξήγητες προνεοπλασματικές κυτταροπενίες προκειμένου να αναδειχθούν νέοι μοριακοί βιοδείκτες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ)/Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ).

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Δημήτριος Μαυρουδής (καθηγητής παθολογικής ογκολογίας)

Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πτέρυγα 9Β, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης, 71500

Εργαστήριο Μεταφραστικής Oγκολογίας/Παθολογική Ογκολογική Κλινική

Υπεύθυνος:  Δημήτριος Μαυρουδής (καθηγητής παθολογικής ογκολογίας, διευθυντής παθολογικής ογκολογικής κλινικής, ΠαΓΝΗ)

Μέλη: Σοφία Αγγελάκη (καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας,)

Κλείτα Μιχαηλίδου (βιολόγος, MSc, PhD, μεταδιδακτορική ερευνήτρια)

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Μελέτης Αμοποίησης/Αιματολογική Κλινική

Υπεύθυνη: Ελένη Παπαδάκη (καθηγήτρια αιματολογίας, διευθύντρια αιματολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ)

Μέλος: Χάρης Ποντίκογλου (αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας), Γρηγόριος Τσακνάκης, (Βιοχημικός, PhD, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

Αναλύσεις εργαστηρίου: