Σκοπός του δικτύου

  • Η προαγωγή και υλοποίηση της ιατρικής ακριβείας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας για την ανακάλυψη και επικύρωση νέων βιοδεικτών και της προτυποποίησης των αναλυτικών διαδικασιών
  • Η ανάπτυξη νέων επιστημονικών κατευθύνσεων στη μοριακή ογκολογία
  • Η εκπαίδευση νέου επιστημονικού προσωπικού σε προηγμένη έρευνα και τεχνολογίες
  • Η διαμόρφωση επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ εθνικών αλλά και διεθνών εργαστηρίων, κλινικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που διενεργούν έρευνα στη μοριακή ογκολογία

Στόχοι του δικτύου

  • Η ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γενετικών, μοριακών, βιοχημικών και κυτταρικών αναλύσεων
  • Ο συντονισμός ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς της ιατρικής ακριβείας και της ογκολογίας
  • Η διεξαγωγή μεταφραστικής έρευνας με σκοπό την ανάδειξη νέων βιοδεικτών με κλινική σημασία στη θεραπεία, πρόγνωση και διάγνωση ασθενειών με κακοήθειες και προνεοπλασματικές καταστάσεις
  • Η δημιουργία νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων μοριακής/κυτταρικής βιολογίας προοριζόμενων για ευρεία κλινική εφαρμογή
  • Ο σχηματισμός ενός ψηφιακού μητρώου δεδομένων μοριακής ογκολογίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς
  • Η ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τη διαχείριση, επεξεργασία, αξιολόγηση και παρουσίαση των γονιδιωματικών δεδομένων