Υποδομές

Συστήματα διαχείρισης δεδομένων ασθενών

Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (Μητρώο ογκολογικών ασθενών)

Επιτρέπει την καταγραφή κλινικών δεδομένων ογκολογικών ασθενών από τους γιατρούς. Εκεί καταγράφονται όλα τα δημογραφικά και κλινικά στοιχεία των ασθενών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνθεση του ηλεκτρονικού τους φακέλου υγείας (ΗΦΥ). Το σύστημα υποστηρίζει σύνθετες αναζητήσεις βασισμένες στα στοιχεία που έχουν προηγουμένως καταγραφεί. Υποστηρίζει, επίσης, την εξαγωγή στατιστικών και επιδημιολογικών στοιχείων βασισμένων στα κλινικά δεδομένα των ασθενών που έχουν καταγραφεί σε αυτό.

Ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής αναλύσεων (eprescription)

Επιτρέπει στους γιατρούς να παραπέμπουν τους ασθενείς, τους οποίους έχουν προηγουμένως καταχωρίσει στο μητρώο ογκολογικών ασθενών, για αναλύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ. Το σύστημα υποστηρίζει σύνθετες αναζητήσεις βασισμένες στα στοιχεία των παραπομπών. Επίσης, καθίσταται δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα κοστολόγησης όπου και αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τέλος, υποστηρίζεται η έκδοση στατιστικών σχετικά με τις αναλύσεις οι οποίες έχουν παραγγελθεί.

Ψηφιακό βιβλίο εργαστηρίου (elab book)

Χρησιμοποιείται από το προσωπικό των εργαστηρίων ανάλυσης του ΕΔΙΜΟ για την καταγραφή του κύκλου ζωής του δείγματος (από την παραλαβή του μέχρι την ανάθεση της ανάλυσης σε γενετιστή και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάλυσης). Το e-lab book ακολουθεί το πρότυπο ISO 15189, το οποίο ορίζει την ορθή λειτουργία των εργαστηρίων ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων ασθενών. Παράλληλα, μέσω του e-lab book οι γιατροί των κλινικών που συμμετέχουν στο ΕΔΙΜΟ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πρόοδο της ανάλυσης του δείγματος.
Το σύστημα υποστηρίζει σύνθετες αναζητήσεις βασισμένες στα στοιχεία των αναλύσεων που έχουν καταγραφεί. Τέλος, επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό σύστημα κοστολόγησης και αποστέλλει σε αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Αποθετήριο γονιδιακών δεδομένων

Χρησιμοποιείται από τα εργαστήρια ανάλυσης του δικτύου για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από τη γενετική ανάλυση των δειγμάτων των ασθενών. Στο αποθετήριο καταγράφονται τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, τα οποία αφορούν στην ανάλυση του δείγματος. Βάσει αυτών, το σύστημα παράγει αυτόματα την αναφορά αποτελεσμάτων, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί στον γιατρό που έχει παραπέμψει την ανάλυση. Τέλος, το σύστημα υποστηρίζει σύνθετες αναζητήσεις βασισμένες στα στοιχεία των αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί.

Στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης δεδομένων ασθενών, oι βασικοί ρόλοι οι οποίοι υποστηρίζονται είναι του γιατρού και του προσωπικού εργαστηρίου (συμπεριλαμβανομένων του υπευθύνου παραλαβής δείγματος, του τεχνικού και επιστημονικού υπευθύνου και του ερευνητή). Τα συστήματα πληροφορικής υποστηρίζουν την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας παραγγελίας αναλύσεων, από την καταγραφή των κλινικών δεδομένων του ασθενούς, μέχρι την έκδοση και καταγραφή των αποτελεσμάτων τους.

Η εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων και η ενεργοποίηση των εφαρμογών θα γίνει στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 του Νόμου 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Συστήματα διαχείρισης διοικητικής πληροφορίας

Ηλεκτρονικό σύστημα κοστολόγησης

Σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων κόστους σε σχέση με τις εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ. Το Ηλεκτρονικό σύστημα κοστολόγησης ενημερώνεται αυτόματα από το Ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής αναλύσεων για όλες τις αναλύσεις που ολοκληρώθηκαν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του εργαστηρίου να καταγράψει στοιχεία που σχετίζονται με το κόστος διενέργειας της ανάλυσης. Έτσι. το εργαστήριο είναι σε θέση να αξιολογήσει το πραγματικό κόστος διενέργειας των αναλύσεων αυτών.

Πληροφόρηση διοίκησης

Η εφαρμογή για την «Πληροφόρηση της Διοίκησης» έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση της διοίκησης με παρουσιάσεις και εκθέσεις των λειτουργικών συγκεντρωτικών στοιχείων (δείκτες – στατιστικά). Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ο αριθμός αναλύσεων ανά εργαστήριο, το είδος της ανάλυσης και η διάγνωση.

Η εγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων και η ενεργοποίηση των εφαρμογών θα γίνει στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 του Νόμου 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Πλατφόρμα κλινικού χαρακτηρισμού ευρημάτων

Η πλατφόρμα κλινικής επισημείωσης και χαρακτηρισμού των μοριακών ευρημάτων στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ είναι ένα ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης λήψης ιατρικών αποφάσεων στην ογκολογία. Μέσω της πλατφόρμας, οι υπεύθυνοι αναλύσεων των εργαστηρίων του δικτύου θα μπορούν να εμπλουτίσουν τα ευρήματα των μοριακών αναλύσεων (μεταλλαγές στο γονιδίωμα) με πολυεπίπεδες πληροφορίες από διεθνείς και αναγνωρισμένες πηγές ιατρικών δεδομένων. Έτσι, θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη πληροφόρηση των γιατρών στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξατομικευμένης θεραπείας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
– Τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των ευρημάτων ανάλογα με την επίδρασή τους στο γονιδίωμα.
– Τη σύνδεση με βιοϊατρικές βάσεις δεδομένων για άντληση της πιο πρόσφατης πληροφορίας αναφορικά με τα ευρήματα και σχετική βιβλιογραφία.
– Την πληροφόρηση για τις δυνητικές φαρμακολογικές αποκρίσεις στο πλαίσιο των εξατομικευμένων θεραπευτικών πλάνων.
Τέλος, η πλατφόρμα θα διευκολύνει τον διαμοιρασμό ανωνυμοποιημένων μοριακών αποτελεσμάτων εντός του δικτύου και θα συμβάλει στον εμπλουτισμό των βάσεων μοριακών ευρημάτων ογκολογικής φύσεως στον ελληνικό πληθυσμό.